politiek program

 

 

algemene uitgangspunten


-         machtsmisbruik is het grootste kwaad in de wereld

-         het streven naar machtsbehoud is het tweede grote kwaad in de wereld

-         en dus vormt macht het grootste gevaar voor de mensheid

-         wij zijn daarom in principe tegen elke vorm van machtsbundeling (dus ook financiële, economische, politieke), maar...

-         wij zijn vóór machtsbundeling die dient als tegenwicht voor een bestaande machtsbundeling, maar...

-         de enige machtsbundeling die legitiem is, is een meerderheid van stemmen van kiezers

-         democratie is heilig. De basis wordt gevormd door de 'open source democratie'

-         wij staan macht alleen toe aan hen die democratisch gekozen zijn

-         in onze partij mag te allen tijde door elk lid een stemming worden aangevraagd die moet beslissen over het aanblijven van de zittende leiding

-         de partij zal heel regelmatig voor alle leden toegankelijke bijeenkomsten beleggen, sowieso over alle ingrijpende beslissingen. Op deze bijeenkomsten zullen altijd zoveel mogelijk leden mogen spreken en wordt altijd gestemd.

-         in onze partij zal nooit iemand voorgeschreven of geadviseerd krijgen wat hij moet stemmen en ook niet wat hij wel of niet naar buiten mag brengen

-         elk genomen besluit zal een democratisch besluit zijn, en van elk lid wordt verwacht dat hij zich daarnaar schikt, maar hij hoeft dat besluit niet te verdedigen

-         binnen de partij zal alles worden gedaan om machtsmisbruik te beperken, bijvoorbeeld door het aantal privileges van de leiding tot het minimum benodigde te beperken. Als de zittende leiding toch de regels van de partij weet te overtreden zonder dat dat protest oplevert, betekent dat dat de meerderheid van de partij moreel corrupt is geworden, en in dat geval is het verzoek van twee leden voldoende om de notaris de partij te laten opheffen

-         politiek links is altijd beter dan politiek rechts

-         zolang er nog arme mensen bestaan, vinden wij het niet nodig dat er rijke mensen of mensen met een erg hoog inkomen bestaan

-         rijke mensen of mensen met een erg hoog inkomen, die dat zijn respectievelijk hebben ten koste van anderen, vinden wij eenvoudigweg slechte mensen

-         hiermee zijn wij aanbeland bij de erkenning van de allesoverheersende invloed van de slechte mensen in de wereld

-         wij willen een eind maken aan de macht van deze mensen, die wij gemakshalve de ‘samenwerkende rijke elite’ zullen noemen

-         wij geloven niet in het kunnen veranderen van deze mensen: het blijven proberen te overtuigen van hen die niet overtuigd willen worden is zinloos

-         wij geloven daarentegen in het met een meerderheid onze wil afdwingen; dat betekent dat we alleen maar, maar dan ook onvermoeibaar, zoveel mogelijk mensen die het in hun hart al met ons eens zijn hoeven te overtuigen om met ons mee te doen

-         wij willen heel zuinig op onze planeet zijn

-         wij willen een scherp handhavende overheid

-         wij willen streven naar een verschuiving in de dominante deugden en waarden:

                 - geestelijke en lichamelijke rijkdom in plaats van materiële rijkdom

                 - samen ergens aan werken in plaats van individuele carrièrezucht

                 - "onderschikking aan een (sociaaleconomische) macht is alleen te verdedigen als die macht is verkregen door een gunst van een meerderheid van degenen die zich aan die macht onderschikken" in plaats van "onderschikking aan elke (sociaaleconomische) macht is onontkoombaar"

                 - (sociaaleconomische) macht is een bom die op scherp staat in plaats van een comfortabele verworvendheid

                 - duurzaamheid in plaats van spilzucht

                 - solidariteit in plaats van winstbejag

-         de weg naar deze verschuiving ligt volgens ons in de opvoeding, onder andere vertaald in het onderwijs en het verenigingsleven

-         wij geloven in kleine zelfvoorzienende gemeenschappen; en in lokale economieën, maar in een globale informatieuitwisseling

-         wij willen dat elke organisatievorm een bestuur krijgt dat democratisch gekozen wordt door alle belanghebbenden, want het is natuurlijk eigenlijk heel vreemd dat de, na het gezin, meest voorkomende groepsvorm, het bedrijf, een niet of maar zeer ten dele democratisch gekozen leiding heeft

-         omdat democratie heilig is, is het ook mogelijk dat, zoals nu helaas het geval is, rechts populisme en neoliberalisme hoogtij vieren; daarom geloven wij in de noodzaak van krachtige persoonlijkheden op links: met alleen een goed program kom je er niet; markante persoonlijkheden moeten alle ruimte krijgen binnen de partij, binnen democratische grenzen uiteraard


onderwerpen: 

 1. Duurzaamheid
 2. Europa
 3. Economie
 4. Justitie
 5. Immigratie
 6. Onderwijs
 7. Democratie
 8. Koningshuis
 9. Handhaving
 10. Mobiliteit
 11. Werkgelegenheid & Inkomen
 12. Zorg
 13. Inkomensongelijkheid & Solidariteit
 14. Financiële wereld
 15. landbouw
 16. huisvesting
 17. ontwikkelingshulp

 

  ad 1. Duurzaamheid is één van de pijlers van de PUDD (Partij tegen Uitbuiting en voor Democratie, Duurzaamheid). We zullen naar een lager gemiddeld energie-, water- en grondstofverbruik per persoon moeten, dat staat buiten kijf. Verder moeten de juiste rekensommen worden gemaakt: lang niet alle 'duurzame' technieken zijn echt duurzaam. Dit betekent dat er meer lowtech moet komen dan hightech, en dat er qua energie- en grondstoffenwinning en qua industriële productie veel meer op lokale schaal moet worden ingezet. Er moet een schema komen van afbouw van fossiele en kernenergie en er moet met de grootst mogelijke middelen worden geïnvesteerd in de implementatie van echt duurzame technieken (zoals bijvoorbeeld hergebruik, geothermie via oude olie- en gasbronnen, en het gebruik van plantaardige grondstoffen zoals vezelhennep en vlas). Er komt subsidie voor energiezuinige mensen en organisaties.

  ad 2. Europese samenwerking is zeer goed, maar Europese macht is dat niet. Geïnstitutionaliseerde overlegorganen zijn dus goed, mits zuiver democratisch tot stand gekomen, maar deze voorwaarde is tevens de achilleshiel van de huidige EU. Normatieve Europese wetgeving over duurzaamheid en mensenrechten juichen wij toe, evenals regulerende Europese wetgeving over typische grensoverschrijdende kwesties zoals verkeer, handel en goederen- en mensenverkeer. Maar wat betreft andere onderwerpen willen wij een zeer terughoudend Europa. Landen mogen onderling daarover zoveel afspraken maken als ze willen, maar er is geen orgaan dat wetten of regels oplegt.

  Bijvoorbeeld: de euro is niet heilig. Het mag geen bergbeklimmerstouw zijn dat in plaats van bijtijds doorgesneden te worden iedereen mee de afgrond in trekt. (Als het touw wordt doorgesneden, wordt het niet minder sterk!) Verder moet het juridisch makkelijk gemaakt worden om lokale munten in te kunnen voeren, niet alleen ter afwaardering of het opnieuw in balans brengen van werkelijke waardeverhoudingen, maar bijvoorbeeld ook om nieuwe samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld op het gebied van energieproduktie) een werkelijke kans te geven tegen de bestaande grootmachten.

  ad 3. In de ontwikkelde landen vormt een duurzame krimp de enig mogelijke toekomst. De overgang daarnaartoe zal niet pijnloos zijn en vergt dus een centrale (landelijke) aanpak (32-urige werkweek, lokale munten, nulrentes, basisinkomens (zie 11) en Keynesiaanse en fiscale stimulering van de verschuivende accenten (meer coöperaties, hergebruik, reparatie, restauratie, toezicht, zorg, arbeidsintensieve landbouw)).

  Wij zijn niet voor nationalisering van bedrijven zolang dat slechts het verschuiven van het ene machtsblok naar het andere betekent. De overheid moet bezig zijn met realiseren van machtsevenwichten, bijvoorbeeld door middel van fiscale sturing en regulering van markten. Voorts krijgen werknemers (die altijd ook een productiemiddel zijn) dezelfde mate van zeggenschap over hun organisatie als de traditionele beschikbaarstellers van productiemiddelen (de aandeelhouders).

  Winsten moeten in democratisch beheerde werknemersfondsen terechtkomen, waarbij de overheid erop toeziet dat die winsten in de reële economie worden geïnvesteerd. Niet van hun vermogen tot werken afhankelijke kapitaalverschaffers zullen een deel van hun dividend ook in deze fondsen moeten storten, bijvoorbeeld voor een periode van vijf jaar. Resultaat moet zijn dat de arbeidsinkomensquote aanzienlijk omhoog gaat.

  Ook moet er worden geïnvesteerd in peer2peer. Zie verder visie.

  ad 4. niet streven naar meer wetten en regels, wél naar meer handhaving

  ad 5. Misschien wel het moeilijkste onderwerp van allemaal. Wij hebben het volgende uitgangsprincipe: de wereld is van iedereen. Tegelijk betekent dat dan dat miljarden mensen uit arme landen naar rijke landen willen komen, want grofweg 95 procent van de vluchtelingen is economisch vluchteling. Feitelijke oorzaak van de grote migratiebewegingen is dan ook de ongelijke verdeling van geld in de wereld, en precies dat moet dan ook primair bestreden worden (zie daarvoor de andere punten in dit program).

  Omdat een economisch vluchteling nu geen verblijfsrecht kan krijgen, heeft dit, wat niet-Europese immigranten betreft, geleid tot een asielapparaat waarvan 95 procent op oneigenlijke gronden functioneert. Wij erkennen de economische vluchteling en bieden die kansen. 95 procent van het 'asielapparaat' kan dan opgedoekt worden. Maar het is al jaren bekend dat immigratie tot inkomensdenivellering leidt: het spekt de werkgevers en drukt op de banenkansen en lonen van de lager-opgeleide autochtoon én allochtoon. En dus komen vooral steeds meer allochtonen in de bijstand. Wij kennen de economische vluchteling dus wel een verblijfsvergunning toe, maar onthouden hem het recht op bijstand. Dit is hard en leidt waarschijnlijk tot bedelaars op straat, maar het biedt voor alle (kans)arme mensen in Nederland en de hele wereld toch meer kansen dan de huidige situatie. Maar dan moet wel vol worden ingezet op handhaving, ten aanzien van werkgevers, cao-naleving, inburgering, taakstraffen voor in overtreding zijnde werkgevers in de vorm van bijdragen aan opvangtehuizen, voedselbanken etc. De overbodig geworden 95 procent van het asielapparaat kan hiervoor worden ingezet en krijgt zo weer een nuttige invulling, dit keer op heel eigenlijke gronden.

  ad 6. onderwijs wordt weer een exclusieve taak van de overheid. Leraar wordt weer een eervol beroep en om te beginnen willen we dat realiseren met betere salarissen én met strengere normen voor lerarenopleidingen. Verder moet het onderwijs een betere afspiegeling worden van de werkelijke verdeling van het intellectuele niveau in de maatschappij. Dat betekent dat er, door het aanscherpen van de leernormen, meer differentiatie moet komen in vooral de hogere niveaus in zowel middelbaar als hoger onderwijs. Daartoe wordt financiering op geen enkele wijze meer gekoppeld aan het aantal behaalde diploma's. Beroepsopleidingen moeten uiteraard wel goed blijven aansluiten bij de beoogde beroepen, maar academische opleidingen moeten creatieve denkinstituten zijn, geen diploma- en publicatiefabrieken van hoofdarbeiders. Verder moet juist in het regulier onderwijs meer ruimte geboden worden aan het bijbrengen van de hierboven onder de algemene uitgangspunten genoemde deugden en waarden. Juist hiervoor wordt ook het verenigingsleven gestimuleerd, onder andere bijvoorbeeld door middel van fiscale aftrek van contributiegelden.

  ad 7. het gaat er bij democratie vooral om om verschillende of tegengestelde belangen allemaal stemrecht te geven. Het opzetten van en omvormen tot democratische coöperaties wordt gesubsidieerd.
  Wij willen in de grondwet verankerd stemrecht over:
  - de directeur van je werkgever
  - de directeur van je woningcoöperatie
  - de burgemeester van je woonplaats

  Voorts moet het politieke bestel op de schop. Een systeem zoals Maurice de Hond voorstaat, moet meer democratie kunnen brengen. Dus bijvoorbeeld: geen eerste kamer meer (is na de ontzuiling niet democratisch genoeg meer); een gekozen minister president die zijn eigen ministers kiest (volgens de theorie dat de ongeveer 30 procent strategische kiezers nu sowieso zijn zin niet krijgt: vanaf links op de PvdA stemmen zodat de VVD niet zou winnen en vanaf rechts op de VVD stemmen zodat de PvdA niet zou winnen heeft geresulteerd in een regering met zowel PvdA als VVD!).

  Een plan is ook om over ingrijpende onderwerpen, voorafgaand aan de parlementaire besluitvorming, landelijke bijeenkomsten te houden met telkens meteen aansluitend een minireferendum.

  En op het niveau van je werkgever moet puur het hebben van een dienstverband (tijdelijk of vast) al automatisch een stem die gelijkwaardig is aan die van een directielid, aandeelhouder of commissaris gaan betekenen. Dit kan zelfs grondwettelijk. Waarom? Vrij naar Marx: alle partijen die eigendomsrecht hebben over een deel van de productiemiddelen in een organisatie hebben over het reilen en zeilen van die organisatie ook zeggenschap. Als (hoofd)arbeider ben je een productiemiddel. Grondwettelijk heeft, sinds de afschaffing van de slavernij, een ieder het volledige eigendomsrecht over zichzelf, en dus ook over zichzelf in zijn hoedanigheid als productiemiddel. De aandeelhouder krijgt zijn eigendomsrecht door het te kopen, de (hoofd)arbeider door de grondwet, maar eigendomsrecht is eigendomsrecht, ongeacht of de (hoofd)arbeider loon krijgt: hij verhuurt zich inderdaad, maar blijft dus, zoals bij elke verhuur, eigenaar van zichzelf en moet dus dezelfde zeggenschap krijgen als iedere andere partij met eigendomsrecht.

  Nog veel verdergaand moet er ook ge-experimenteerd gaan worden met open source democratie.

  ad 8. Het maatschappelijk instituut koningshuis vinden wij, met alle respect voor de leden ervan, een volstrekt achterhaald fenomeen en een onnodige kostenpost. Symboliek zoeken mensen maar in de kerk en/of de kunsten. Voor de zakelijke contracten die het koningshuis nu binnenhaalt in het buitenland moeten anderen maar proberen te zorgen. En de 'verbindende werking van alle inwoners van het vaderland', zoals veel mensen dat toch nog voelen, zullen we bijvoorbeeld in het nationale voetbaleftal moeten vinden. Afschaffen dus, en er komt ook geen president voor in de plaats.

  ad 10. wij willen fietssnelwegen en groene golven voor fietsers. En we willen trolleybussen. De elektrische auto is met zijn accu's namelijk te kostbaar wat betreft grondstoffen en piekverbruik (de mogelijkheid dat ze allemaal tegelijk gaan opladen). Voor alle snelwegen gaat verder een maximum snelheid van 80 km/h voor iedereen gelden. We willen subsidie voor auto's met maximaal 50 pk (behalve bij exemplaren waarbij het bereiken van die norm niet samengaat met verminderd gemiddeld brandstofverbruik). Bedrijfjes die inzetten op efficiëntere motoren (pneumatische hybriden, externe verbrandingsmotoren en stoommachines) en lichtere voertuigen (zoals de 'Twike') willen we ook subsidiëren. De grote fabrikanten zijn immers al jarenlang te langzaam gebleken in verduurzaming, bang als de dood dat ze zijn dat er te weinig pk's geboden worden.

  biomethaan!

  

  ad 11 en 13. wij zijn voor een basisinkomen voor iedere volwassene. De hierdoor geboden ononderbroken bestaanszekerheid is een zegen voor flexwerkers, maakt vaste contracten voor werknemers minder noodzakelijk en geeft werkgevers op hun beurt de mogelijkheid om a. middels selectievere toekenning van vaste contracten de gemiddelde kwaliteit van haar medewerkers te verhogen en om b. nog flexibeler te kunnen reageren op wisselende personeelsbenodigdheid (die, bij een verduurzaming van de industrie, door daar bijvoorbeeld met niet stabiele energiebronnen zoals zon en wind te gaan werken, nog veel groter kan worden).

  Eigen verzinsel van een uitwerking van het idee van een basisinkomen:

  Het basisinkomen heeft de hoogte van het minimumloon en is voor iedere volwassene met een totaal inkomen onder 130 procent van het minimumloon, en voor ieder gezin met een totaal inkomen onder 160 procent van het minimumloon. Het basisinkomen kan worden aangevuld met inkomen uit werk en/of onderneming. Komt het totale inkomen boven de 130 procent (of 160 procent bij een gezin) dan wordt 50 procent van het gedeelte daarboven ingehouden op het basisinkomen. Bijstand, ww, wia, wao, aow, studiebeurs, huurtoeslag etc. vervallen hiermee, inclusief alle rompslomp en fraude. De medewerkers van de hiervoor bestaande instituties kunnen gedeeltelijk overgeheveld worden naar de belastingdienst (waar de uitvoering van het basisinkomen onder zal gaan vallen) en gedeeltelijk zich werkelijk kunnen gaan bezighouden met reïntegratie. Bekostiging van het basisinkomen vindt plaats doordat de werkgevers een bedrag ter hoogte van het minimumloon niet als loon, maar als loonbelasting werkgeversdeel gaan betalen. Omdat hogere inkomens een lager basisinkomen ontvangen, blijft er een deel over voor financiering van basisinkomens van niet-werkenden. Verder kan de loonbelasting verder progressief verhoogd worden door vanaf een inkomen waarbij het basisinkomen geheel gekort wordt weer 55 procent van het deel daarboven als extra loonbelasting te heffen. Vanaf een inkomen waarbij op die manier de loonbelasting tweemaal het basisinkomen bedraagt, kan dit percentage 60 procent worden, etc.

  Het veel gebruikte argument tegen een basisinkomen dat een basisinkomen de arbeidsmoraal zou ondermijnen, wordt op twee manieren ontkracht: ten eerste is het minimumloon ook echt een absoluut minimum om van te kunnen leven, wat dus geen echt comfortabele situatie oplevert, en ten tweede zal bij werkloosheid altijd een tegenprestatie worden verwacht in de vorm van vrijwilligerswerk (uiteraard écht vrijwilligerswerk, dus vrijwilligerswerk naar keuze, met een maximale verplichting van twee dagdelen per week).

  Lees voor meer achtergrondinformatie over het basisinkomen:

  https://decorrespondent.nl/10/waarom-we-iedereen-gratis-geld-moeten-geven/384450-0b1c02bd

  http://www.dewereldmorgen.be/video/2013/02/25/philippe-van-parijs-basisinkomen-een-middel-om-armoede-en-werkloosheid-te-bestrijde

  http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/sociale-bescherming-en-basisinkomen-naar-een-nieuw-paradigma.html

  en kijk voor een concrete uitwerking (en koppeling met een dan feitelijk wél progressieve btw (zie het punt hierna)) de video op:

  http://basisinkomen.nl/wp/film-grundeinkommen-ein-kulturimpuls-vertaald-boekvorm/

  of in boekvorm:

  basisinkomen.pdf

  32-urige werkweek, 24-uurs economie

  ad 1, 3, 11 en 13. er moet een plan voor consumptiebelasting in plaats van inkomstenbelasting worden uitgewerkt. Dus jaarlijks het verschil tussen inkomen en gespaard geld progressief belasten (btw is juist niet progressief, maar feitelijk degressief). Dan krijg je minder loonkosten en verbetert de nationale concurrentiepositie. Verder wordt milieubelastend consumeren gestraft, en sparen beloond. Sparen betekent dat de collectieve schuldenlast wordt verminderd en ook dat in plaats van nutteloos en bronnenvretend consumeren (= jaarlijks veel geld opmaken) juist investeren (= gespaard geld aanwenden) wordt gestimuleerd. Van deze investeringen profiteren ook altijd groepen met mindere inkomens. Bijkomend psychologisch effect is nog dat men zo leert dat consumeren niet gelukkkig maakt. (Nog uitwerken: vermogensbelasting en landwaardebelasting.)

  ad 14. Er moet een einde komen aan de op langere termijn destructieve geldcreatie door banken (fractioneel bankieren). Wij willen (dus) het liefst een verbod op 'geld verdienen met geld', maar willen in ieder geval beginnen met een verbod op speculatievormen gericht op neergaande koersen, een verbod op 'short gaan' en een verbod op derivaten. Ter ondersteuning hiervan willen wij een belasting invoeren op financiële transacties. Deze belasting is te klein om bedrijven en aandeelhouders ervan te weerhouden om te investeren, maar te groot om 'de handel in microseconden' nog aantrekkelijk te maken. Voorts willen wij een in de grondwet verankerd verbod op overnames van nv's, dat wil zeggen dat, behalve de oprichter van de nv, één partij nooit meer dan 50 procent van de aandelen van een nv mag bezitten.

  ad 15. wij willen onszelf voeden door middel van biologische landbouw op eigen grondgebied. Hierbij zal van zware mechanisatie moeten worden overgestapt naar handenarbeid met behulp van slimme gereedschappen. Dit kan middels coöperatieve verbanden tussen de boer en de consument die tevens landarbeider wordt. Verder moet er zwaar worden ingezet op de teelt van vezelhennep, bamboe en vlas als grondstof voor papier, composiet, textiel, isolatiemateriaal, bouwmateriaal, etc.

  ad 16. huisvesting wordt weer een taak van de overheid. Woningbouwverenigingen worden gesubsidieerd om leegstaande kantoorpanden op te kopen en om te bouwen tot sociale woningbouw. Aflossingsvrije hypotheken worden verboden. Vrije-sectorinkomenseisen worden soepeler.


  reageer


  laatste wijziging 11 augustus november 2014


  Naar mijn weten gebruik ik geen cookies, maar dit is de wettelijk verplichte cookiemelding. OK