sociaal economische visie (ruw concept)


Uitwerken twee zaken:

1. psychologische aspecten:
- ‘borgen’ van maatregelen tegen machtsmisbruik en tegen het streven naar machtsbehoud
prisoner’s dilemma doorbreken (vertrouwen kweken door kleinere groepen en georganiseerdheid)


een wapen tegen machtsmisbruik en het streven naar machtsbehoud is niet alleen maar het houden van periodieke verkiezingen, maar ook, in niet-leidinggevende functies, het gedwongen laten rouleren van mensen over functies of over dezelfde functie op een andere plek.2. sociaaleconomisch model


nee, ik wil niet grote bedrijven in staatshanden; ik wil ze in handen van de medewerkers én de bestaande eigenaren, qua stemrecht alsook qua eigendomsrecht middels de coöperatieve vorm oftwel je verhuurschap als productiemiddel.

maar ben je er met een andere eigendomsverdeling? Maakt het echt uit wie het eigendom heeft? Het maakt uit wie er MACHT heeft! Want macht en eigendom zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar zijn daarmee nog niet hetzelfde. Wie macht heeft, kan eigendom verwerven, en wie eigendom heeft, heeft ook macht. Maar eigendom kan geen kwaad doen en macht wél! Maak je de flipflop en geef je de staat of arbeiders het eigendom over de productiemiddelen, dan maak je wel een einde aan de zittende macht, maar ontstaat dus direct het gevaar van nieuwe machtsconcentraties. 

Doordenkend over nationaliseringen: ik zie dit niet in de vorm van voormalige monopolisten als de PTT en zo. Machtscentralisatie is uit den boze natuurlijk! Veel technologische trends wijzen in de richting van kleinschaligheid en lokaliteit (nanotechnologie, 3D-printen, Open Source, energieopwekking, social media, etc.). Ook economische factoren zoals aanmerkelijk hogere olieprijzen nopen tot lokaliteit (transportbrandstof). Politieke instabiliteit op wereldvlak evenzeer. Wij gaan onze Maslow-piramide (de verwezenlijking van al onze behoeften) bouwen in netwerken (die dus niet per se geografisch lokaal hoeven te zijn). Is een wereld, of laten we beginnen met een land, denkbaar waarin een overkoepelend orgaan van netwerkvertegenwoordigers (een nieuwe overheid) zorgt dat alle basisvoorzieningen gratis zijn en tegelijkertijd zorgt dat al die netwerken hun innovativiteit behouden? Door ze bijvoorbeeld te laten concurreren op een markt die niet op geld draait maar op bijvoorbeeld sociale of ecologische waarden. En peer2peer natuurlijk:

http://p2pfoundation.net/From_the_Communism_of_Capital_to_a_Capital_for_the_Commons

En door elk netwerk ledenparlementen te laten instellen die de koers bepalen en het bestuur naar huis kunnen sturen. Een nieuwe overheid die dus als primaire taak het waken over machtsevenwicht heeft.

Kortom: er is genoeg ‘nieuws’ denkbaar. Daarom ook www.fnvnetwerknieuwbestel.nl!

Er moet dus een continu aanwezige waakhond zijn die alle machtsonwikkelingen observeert én reguleert. Daar komt de overheid in beeld:

de overheid moet slechts reguleren: machtsconcentraties voorkomen en democratie op elk niveau waarborgen.
door het democratisch gehalte, én het door de overheid in te voeren basisinkomen, komt veel goeds verder vanzelf (minder uitbuiting, minder machtsconcentratie, betere verdeling rijkdom, etc.)

1. hoe dit te bereiken?
2. hoe machtsconcentraties te voorkomen?

ad 1. via fnv-lidmaatschap 1 aandeel per medewerker verschaffen = zeggenschap?

ad 2. de basis van deze noodzaak moet in de opvoeding gelegd worden, en de regulering van macht zal fiscaal van aard moeten zijn (hoe groter je bedrijf hoe hoger de vennootsschapsbelasting bijvoorbeeld)

naast de overheid, ligt hier ook een kans voor de vakbeweging. Als, bijvoorbeeld in een coöperatiemodel, werknemers hun eigen werkgever zijn, verdwijnt daarmee ook een deel van hun tegengestelde belangen. Het deel van de vakbondscapaciteit dat hierdoor overbodig wordt, zou kunnen worden ingezet als 'machtswaakhond'.geen centraal geleide planeconomie dus? Nee, want dan krijg je een te groot machtsblok (de staat!). er is dan geen vrije markt.
Kan het kapitalisme op deze wijze zonder groei toe? Winstmaximalisatie kan geen streven meer zijn, want dat gaat ten koste van je loon en je hebt dan immers stemrecht over je loon, ofwel direct, ofwel indirect via het kiezen van de directeur die het meest voor jouw belangen opkomt. Je hoeft niet eens winst te maken om reserves op te bouwen, dat wil zeggen, je bouwt ze wel op, maar laat ze meteen in de zakken van alle belanghebbenden verdwijnen, al dan niet via een stichting. Zij beslissen immers toch al zelf over investeringen, laten ze dan ook zelf investeren. En als je dit op grote, internationale schaal weet toe te passen, dan zijn er geen geldconcentraties meer!...
Maar meer omzet en/of goedkopere productie blijft lonend, en dus ook groei en dus blijft ook het gevaar voor overproductiecrises bestaan.
Los van het feit dat je in een dergelijk systeem iedereen ervan probeert te doordringen dat elke machtsvergroting sowieso fout is, en stel dat dat nog zou lukken ook; het kan ook bittere noodzaak zijn om mee te doen in de ratrace wil je als bedrijf blijven overleven. Tenzij… je een basisinkomen hebt… want dan kun je collectief de ratrace weigeren. Maar wat dan ook kan, is de crises voor lief nemen. Failliet gaan door de ratrace te weigeren of door de concurrentie te verliezen in een crisis, is dat dan nog erg?...
Maar groei is voor de aarde beslist niet goed. dus doe je het niet met een centraal geleide economie, dan moet je op fiscale wijze de grootte van bedrijven inperken. Geld aanpakken met geld dus… Zou je als bond ook nog een rol in kunnen spelen: vanaf een bepaalde grootte nieuw personeel geen aandeel meer verschaffen, maar zoiets wordt lobbybaar en laat mensen alsnog vrij om zelf een aandeel te kopen.

Maar het gaat er hoe dan ook dus om het geld te halen waar het zit. Als je een directeur hebt weten te overtuigen dat hij aan collectieve en eerlijke winstverdeling (middels zeggenschap door mede-eigenaarsschap) wil gaan doen, maar de organisatie heeft het niet, hoe krijg je het dan van de grote organsiaties die wél enorme spaarpotten hebben? Antwoord: via de werkgeversorganisaties. Waarom zouden alleen werknemersorganisaties (vakbonden dus) solidair moeten zijn (vanuit de rijkere sectoren) met de armere? Want:

1. uiteindelijk is iedereen, ook de zeer rijken, gebaat bij voldoende koopkracht voor iedereen. Dit vraagt om overtuigen van binnenuit.

2. uiteindelijk moet de mens afkomen van zijn angst voor terugval in armoede en ondergeschiktheid, want dat is de grondslag voor elk winstbejag. Dit kan via het overtuigd raken van het feit dat, als we het goed organiseren, er genoeg is voor iedereen...

dus, doorredenerend: overtuiging van binnenuit is essentieel. Een omwenteling van buitenaf verzandt zonder de juiste overtuigingen ontegenzeggelijk weer tot een nieuwe dictatuur...

drie dingen dus:

1. democratie op elk niveau en binnen elke 'georganiseerdheid'

2. basisinkomen

3. fiscale regulering van macht


ad 1.

een open source democratie is het toverwoord. Zie mijn sites:

http://fnvnetwerknieuwbestel.nl/smf/index.php/topic,11.0.html

http://fnvnetwerknieuwbestel.nl/doku/lib/exe/fetch.php?cache=&media=politiek:ideale_democratie.jpg

http://fnvnetwerknieuwbestel.nl/doku/doku.php?id=overig:onderwerp_1

http://www.eendonquichot.nl/page/mindmap

 

ad 2.

zie dit onderdeel in mijn politiek program

en desnoods, om het maar ingevoerd te kunnen krijgen, paaien we de werkgevers en worden we allemaal zzp-er: dus basisinkomen + zzp-inkomen

of, per wet, worden alle bv's, nv's, etc. ineens verenigingen...

nog uitwerken:

- hoe vergaat het de rijken (in verband met de verwachte weerstand voor een invoering) onder het idee van:


en:

- basisinkomen dmv regionale valuta:
je voert de bim in (basisinkomenmunt); geeft ieder in een gemeente 1000 bim op een bimcard en je betaalt de (nieuwberekende) btw op alles wat je koopt in bims. zo vindt er meteen een economie in bims plaats. als de btw 50 procent is, dan is 1 bim 1 euro waard


ad 3.

fiscale maatregelen zijn vaak ongehoord krachtig gebleken.

nu wordt sterk belast dat wat makkelijk te innen is, dus wat overvloedig is, arbeid!, en zwak belast wat zeldzaam is (o.a. grondstoffen). Arbeid verplaatst zich veel moeilijker dan rijkdom en is dus makkelijker fiscaal te vangen. Maar als je nu Europa-breed je belastingen op alles wat machtig en rijk is verhoogt, en tegelijk de belasting op arbeid verlaagt, dan zou machtig en rijk wel heel veel laten liggen als ze massaal naar de Kaaiman-eilanden zouden gaan waar dan niets meer te koop zal zijn omdat Europa niets meer exporteert...

zie verder:

https://decorrespondent.nl/834/het-waarmaken-van-idealen-begint-bij-de-belasting-die-we-betalen/21375420-f7bc0a49


reageer


Naar mijn weten gebruik ik geen cookies, maar dit is de wettelijk verplichte cookiemelding. OK